13.11.2019

Krajská zdravotní hostila Kongres chirurgie ruky, největší setkání lékařských specialistů ve dvanáctileté historii společnosti

XV. Kongres České společnosti chirurgie ruky a IV. Kongres České společnosti terapie ruky se letos uskutečnil v Ústí nad Labem. Třídenní akce se konala v přednáškových aulách kampusu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně ve dnech 31. 10. – 2. 11. 2019. Prostřednictví Vzdělávacího institutu Krajské zdravotní (VIKZ) ji uspořádaly Neurochirurgická klinika a Klinika úrazové chirurgie Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. Kongres s více než třemi stovkami účastníků se stal největším setkáním lékařských specialistů ve dvanáctileté historii Krajské zdravotní, a. s. (KZ).

Kongres proběhl pod záštitou České společnosti chirurgie ruky České lékařské společnosti J. E. Purkyně (ČLS JEP), České společnosti terapie ruky ČLS JEP, Oldřicha Bubeníčka, hejtmana Ústeckého kraje a Ing. Jiřího Nováka, předsedy představenstva Krajské zdravotní, a. s.

Slavnostního zahájení kongresu ve čtvrtek 31. října se zúčastnil Ing. Petr Fiala, generální ředitel KZ, který poděkoval Ústeckému kraji nejen za trvalou investiční finanční podporu při obnově nemocnic, ale i finanční podporu setkávání špičkových odborníků, jako je tento kongres. „Jsem rád, že tak významný kongres tentokrát hostí Krajská zdravotní, která patří k největším zdravotnickým zařízením v České republice, a že pořadatelství připadá hned dvěma špičkovým pracovištím v ústecké Masarykově nemocnici – neurochirurgické klinice a klinice úrazové chirurgie. A navíc, že můžeme přivítat i vynikající odborníky ze zahraničí. Jsem přesvědčen, že tento multioborový kongres, kde se potkávají neurochirurgové, traumatologové, plastičtí chirurgové, rehabilitační specialisté, ortopedi, fyzioterapeuti a ergoterapeuti, přispěje k dalšímu profesnímu rozvoji jeho účastníků,“ zdůraznil Ing. Petr Fiala, který vyřídil pozdrav od předsedy představenstva společnosti Ing. Jiřího Nováka, jenž se konference nemohl zúčastnit.

Hlavním koordinátorem ústeckého „Kongresu chirurgie ruky 2019“ a jeho odborným garantem byl MUDr. Ivan Humhej, Ph.D., z neurochirurgické kliniky. Druhým odborným garantem a koordinátorem kongresu byla MUDr. Petra Meluzinová, Ph.D., z kliniky úrazové chirurgie.

„Chtěl bych poblahopřát oběma odborným garantům kongresu primáři MUDr. Ivanu Humhejovi, Ph.D., a MUDr. Petře Meluzinové, Ph.D., k perfektnímu a zajímavému odbornému programu. Je třeba ocenit i přínos Kadaverózního kurzu horní končetiny, který kongresu předcházel v Anatomickém ústavu 1. lékařské fakulty v Praze, kde nejeden z nás na pitevnách trávil v dobách studií velmi krušné chvíle. Je dobré v souvislosti s kongresem zmínit, že plánujeme po dostavbě nového pavilonu s operačními sály, že se do Masarykovy nemocnice vrátí plastická chirurgie a rekonstrukční chirurgie dostane ještě mnohem více prostoru, než má nyní. Děkuji i týmu Střediska konferenční a marketingové podpory KZ Ing. Lenky Kocmanové Taussigové za perfektně odvedenou práci,“ uvedl MUDr. Josef Liehne, ředitel zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

V dalších dnech v plenární sekci, společné pro chirurgy i terapeuty ruky, vystoupili přední odborníci v problematice řešení postižení a onemocnění ruky včetně zahraničních odborníků. Následovaly paralelní sekce pro chirurgy, fyzioterapeuty a ergoterapeuty, v rámci kongresu měla premiéru i sesterská sekce.

„Velmi nás potěšilo, že pozvání do plenární sekce přijali kapacity jako Prof. Dr. Martin Langer z Münsteru, Dr. Joris Duerinckx z Genku, Dr. Giulio Lauri z Florencie, Prof. Dr. Oskar Aszmann z Vídně a Dr. Wee Leon Lam z Edinburgu. Za zvláštní upozornění stojí i AO Trauma Sympozium pořádané v rámci kongresu pod záštitou AO Foundation, což je přední světová vzdělávací a výzkumná nezisková organizace pro chirurgickou léčbu traumat a poruch pohybového aparátu. Sympozium bylo zaměřeno na management poranění zápěstí a zúčastnili se ho přední odborníci na dané téma z České i Slovenské republiky. V rámci kongresu byla poprvé v historii udělena i čestná cena České společnosti chirurgie ruky, kterou získal za celoživotní přínos oboru prof. MUDr. Jiří Veselý, CSc., z Kliniky plastické a estetické chirurgie Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. Kongres z mého pohledu nejen splnil naše očekávání, kdy účastníci získali řadu odborných informací, ale přinesl i milá společenská setkání a navázání nových kontaktů,“ zhodnotil MUDr. Ivan Humhej, Ph.D.

„Toto unikátní setkání přineslo jedinečnou možnost nejen se dozvědět o současných nejnovějších trendech v chirurgii ruky, ale také setkat se s předními odborníky v oboru. Cílem kongresu bylo propojit všechny odborníky zabývající se chirurgií ruky napříč medicínskými obory a poskytnout jim možnost prezentovat výsledky své klinické a vědecké práce. Program nabídl zajímavá témata, která nejsou často předmětem národních kongresů. Věříme proto, že kongres byl pro účastníky atraktivní a že se tato mimořádná akce po všech stránkách vydařila. A to nás srdečně těší,“ řekla MUDr. Petra Meluzinová, Ph.D.

Zdroj: info@kzcr.eu7.11.2019

Transport bijícího srdce do IKEM umožnili specialisté kliniky ústecké nemocnice Krajské zdravotní

Již na 40 orgánů bylo letos transplantováno pacientům díky práci lékařů a sester Kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. (KAPIM).  Nemocnice Krajské zdravotní, a. s., (KZ) se podílejí na výběru a indikacích dárců, přičemž dominantní roli v tomto hraje právě ústecká KAPIM, která dlouhodobě zaujímá přední místo v počtu indikovaných dárců v rámci České republiky. Díky specialistům KAPIM se mohl uskutečnit i transport bijícího srdce do pražského Institutu klinické a experimentální medicíny, s. p. o. (IKEM), jehož týmy na začátku října použily poprvé v Česku novou metodu odběru orgánu – srdce – umožňující jeho přesun ve fyziologických podmínkách od zemřelého dárce k příjemci.

„Lékaři KAPIM se podíleli na výběru dárce srdce a spolupracovali s transplantačním centrem při všech potřebných vyšetřeních. Zajistili také veškerou péči o dárce, včetně anesteziologické péče během samotného odběru orgánů,“ sdělil k participaci špičkového pracoviště KZ na mimořádné akci s IKEM MUDr. Josef Škola, EDIC, primář KAPIM ústecké Masarykovy nemocnice.

„Především je nutné kolegům z Krajské zdravotní poděkovat, že jsme právě u nich a s jejich pomocí mohli průlomovou metodu vyzkoušet. Je pro nás významná zejména tím, že se odebrané srdce napojí na přístroj, který simuluje fyziologické prostředí člověka. Srdce začne znovu tepat a my jsme schopni ho dostat do metabolicky optimální kondice a exaktně posoudit jeho použitelnost,“ popisuje prof. MUDr. Ivan Netuka, Ph.D., přednosta Kliniky kardiovaskulární chirurgie IKEM.

IKEM ve své tiskové zprávě k transportu bijícího srdce, zveřejněné 21. října 2019, uvádí: „Jedná se o zásadní posun v kvalitě transplantací srdce v ČR a přináší větší šanci nemocným, že se nového orgánu dočkají. Nová metoda rozšíří nabídku možných orgánů k transplantaci a zároveň může pomoci při převozech na větší vzdálenosti.“

V souvislosti s odběry lidských orgánů k transplantaci obecně primář Škola uvedl: „Odběr trvá zpravidla dvě až tři hodiny, v závislosti na počtu odebíraných orgánů. Nejčastěji jsou odebírány ledviny a játra, následují srdce a plíce. Někdy se odebírá též slinivka břišní a zatím vzácně děloha. Během operace je nejprve otevřena dutina hrudní a břišní, následně jsou orgány vypreparovány a propláchnuty chladným roztokem, který umožní jejich uchování ve funkčním stavu po dobu transportu. Poté jsou z těla vyjmuty a uloženy do přepravního boxu, nebo, jako v tomto případě, napojeny na zvláštní mimotělní oběh.“

KZ se s IKEM navíc dohodla pro svou Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem na spolupráci v oblasti kardiovaskulární chirurgie. Memorandum o spolupráci letos v květnu podepsali za KZ předseda představenstva Ing. Jiří Novák, místopředseda představenstva Mgr. Radek Scherfer a generální ředitel Ing. Petr Fiala a za IKEM ředitel organizace Ing. Michal Stiborek, MBA.

 

Fotografie IKEM naleznete na http://www.kzcr.eu/

Zdroj: info@kzcr.eu

 

 

Foto: IKEM

1.11.2019

Komfortní dialyzační středisko v teplické nemocnici si pacienti chválí

Krajská zdravotní, a. s., počátkem září letošního roku uvedla v teplické nemocnici do provozu nové nefrologicko-dialyzační oddělení disponující nejmodernější technologií odstraňující z krve nemocného odpadní látky metabolismu  a nadbytečnou vodu. Vedle poraden je základem oddělení dialyzační středisko se 14 dialyzačními přístroji pro zajištění akutní a intermitentní dialýzy.

Nové moderní, komfortní zdravotnické pracoviště si pacienti chválí. „Na dialýzu docházím devět let. Ve středisku teplické nemocnice jsem podruhé. Líbí se mi nově zrekonstruované prostory a moderní technika. Personál je tady příjemný,“ pochvaloval si Věroslav Tichý ze Zabrušan na Teplicku.

„Provoz střediska byl plně zahájen 1. října. V současné době dialyzujeme 27 pacientů ve třech směnách. V pondělí, středu a pátek jsme tu ráno i odpoledne, v úterý, čtvrtek a sobotu jen ráno. Část pacientů jsme převzali z dialyzačního střediska v Masarykově nemocnici Ústí nad Labem, dialyzujeme i pacienty z dialyzačního střediska B.Braun, kteří jsou hospitalizováni v teplické nemocnici. Můžeme využívat všechny eliminační, tedy očisťovací metody – dialýzu, hemofiltraci, hemodiafiltraci. Ke kontrole vodní bilance máme k dispozici přístroj na měření zavodnění a složení tělesné vody, na posouzení výživy pacienta,“ uvedla MUDr. Jindřiška Pössnickerová, primářka Nefrologicko-dialyzačního oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Teplice, o. z.

O novém hemodialyzačním středisku:

Krajská zdravotní, a. s., úspěšně pokračuje v revitalizaci pěti nemocnic, které spravuje. Vedle modernizace stávajících oddělení se daří rozšiřovat portfolio zdravotní péče pro pacienty – obyvatele Ústeckého kraje a zakládat i zcela nová pracoviště. Příkladem je komfortní hemodialyzační pracoviště Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Teplice, o. z., které vzniklo rekonstrukcí prostor, v nichž službu dříve, v pronajatých prostorách od KZ, provozoval jiný subjekt. 

V čele pracoviště je MUDr. Jindřiška Pössnickerová, primářka Nefrologicko-dialyzačního oddělení Krajské zdravotní, a. s. - Nemocnice Teplice, o. z., jež má 25 let zkušeností s dialýzou, a vrchní sestra oddělení Zdeňka Hoffmannová, která má více než dvacetiletou praxí v této specializaci.   

Realizace stavebních prací proběhla za účelem modernizace stávajících prostor hemodialyzačního střediska, která byla používána od roku 2003. Prostory jsou umístěny v 1. nadzemním podlaží budovy polikliniky. Celková zastavěná plocha je 1000 m2. Dispoziční uspořádání zůstává původní s kapacitou 22 dialyzovaných míst a ambulantní části. Termín dokončení včetně přístrojového vybavení byl 31. 8. 2019.

Cena díla:                                                        16 344 569,89 Kč vč. DPH
Zhotovitel:                                                      STAVBY JOŽÁK s.r.o.
Zahájení stavebních prací:                          3. 5. 2019
Termín dokončení dle SoD:                         26. 7. 2019

Investiční akci Krajská zdravotní, a. s., financovala z vlastních zdrojů.

V rámci rekonstrukce prostor Dialyzačního centra Nefrologicko-dialyzačního oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Teplice, o. z., bylo dosud pořízeno vybavení zdravotnickou technikou v celkové ceně 11 304 315 Kč vč. DPH, financování bylo zajištěno z vlastních zdrojů Krajské zdravotní, a. s. Investiční náklady na zdravotnickou techniku představovaly sumu 10 830 000 Kč vč. DPH, náklady za vybavení zdravotnickou technikou kategorie dlouhodobého drobného hmotného majetku jsou ve výši 474 315 Kč vč. DPH. Druhy a počty vybavení ZT byly stanoveny na základě konzultací s vedením nefrologicko-dialyzačního oddělení a vycházely z vyhlášky č. 92/2012 Sb. o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče.

Základním vybavením je 14 dialyzačních přístrojů B.Braun Dialog IQ HDF Online pro zajištění akutní a intermitentní dialýzy. V rámci rekonstrukce prostor byla zbudována nová technologická místnost a instalována nová technologie na úpravu vody s reverzní osmózou. V dialyzačním centru je pro zahájení provozu zajištěno vybavení pro 12 dialyzačních míst.

Z vlastních zdrojů financuje Krajská zdravotní, a. s., rovněž další vybavení nového zdravotnického pracoviště. Částka zatím dosahuje celkem 1 259 577,17 Kč včetně DPH. Objednány ještě budou manipulační vozíky za 268 717 Kč.

Celkové náklady na zprovoznění nového hemodialyzačního střediska v Nemocnici Teplice, o. z., dosáhly téměř 30 milionů Kč včetně DPH.

Fotografie zdravotnického pracoviště naleznete na http://www.kzcr.eu/

 

Zdroj: info@kzcr.eu


30.10.2019

Krajská zdravotní získala nové vozíčky pro transport dětí hospitalizovaných v mostecké nemocnici

Dětské a dorostové oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Most, o. z., získalo ve čtvrtek 24. října 2019 tři nové vozíčky pro snazší transport dětí hospitalizovaných na stanicích zdravotnického pracoviště. Zdravotníkům je za hokejový klub HC Verva Litvínov předali generální ředitel a hlavní trenér Jiří Šlégr, mladý útočník Pawel Zygmunt, za Konto naše srdce Libor Weber, za společnost Sedláček Trucks, která sponzorovala nákup vozíčků, Miroslav Sedláček.

„Za nové vozíčky pro imobilní malé pacienty jsme velice rádi. Velmi usnadní práci sloužícímu personálu při transportu hospitalizovaných dětí na různá vyšetření, která musí během léčby absolvovat. Nemocnice v Mostě je druhou největší ve společnosti Krajská zdravotní. Na zdejší dětské a dorostové oddělení míří malí pacienti nejen z Mostecka, ale také přilehlého regionu,“ poděkovala Mgr. Šárka Gregušová, hlavní sestra mostecké nemocnice.

MUDr. Marie Váchová, primářka Dětského a dorostového oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Most, o. z., doplnila, že celé zdravotnické pracoviště poskytuje pod jejím vedením specializovanou a superspecializovanou péči v oborech dětská intenzivní péče, neonatologie, dětská neurologie, alergologie, nefrologie, kardiologie a zároveň je součástí perinatologického centra. „Naše oddělení má celkem šest lůžkových stanic. Když jsme byli osloveni zástupcem Konta naše srdce HC Verva Litvínov, jak nám mohou pomoci, padla jasná volba na vozíčky pro nechodící děti. Je pro nás velkou ctí, že můžeme úzce spolupracovat s místním extraligovým hokejovým klubem,“ dodala MUDr. Marie Váchová.

Fotografie z akce naleznete na www.kzcr.eu

Zdroj: info@kzcr.eu

 


29.10.2019

Světový den cévní mozkové příhody je příležitostí opět upozornit: u člověka zasaženého mrtvicí rozhodují minuty

Světový den cévní mozkové příhody (CMP) připadá právě na dnešní den 29. října. Lékařští specialisté v Krajské zdravotní, a. s., (KZ) proto připomínají: CMP je závažné invalidizující až smrtelné onemocnění, u kterého může rozhodovat doslova každá minuta. 

Komplexní cerebrovaskulární centrum při Krajské zdravotní, a. s. – Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z., (KCC) se ve spolupráci se Záchrannou službou Ústeckého kraje (ZZS) a Iktovými centry v nemocnicích KZ v Děčíně, Teplicích a Chomutově a v Nemocnici Litoměřice podařilo nastavit v rámci České republiky logisticky unikátní systém, který s vysokou efektivitou a rychlostí poskytuje pacientům s uzávěrem velké mozkové tepny šanci na plné uzdravení provedením mechanické embolektomie.

„Časové okno od vzniku příznaků, kdy je relativní šance na záchranu mozkové tkáně a můžeme pomoci, je však výrazně krátké. Proto  i v tento den připomínáme, že při vzniku příznaků mrtvice, jako jsou pokles koutku, porucha řeči, porucha hybnosti končetin, se pacient nikam svépomocí netransportuje, na nic nečeká a jediná správná cesta je volat ZZS  – 155, a to ihned,“ upozorňuje na nejdůležitější nutné kroky MUDr. Ing. David Černík, Ph.D., MBA, vedoucí lékař Komplexního cerebrovaskulárního centra Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

V rámci osvětové kampaně pro další zlepšení péče o pacienty s CMP v následujících dnech začíná ústecké KCC s přednáškovými kurzy pro zdravotníky v jednotlivých nemocnicích KZ. „Pro veřejnost v rámci KCC připravujeme ve spolupráci s neziskovou organizací Čas je mozek již třetí ročník charitativního běhu s doprovodnou osvětovou kampaní o CMP na počátek června 2020. O přesném termínu budeme včas informovat,“ sdělil MUDr. Ing. David Černík, Ph.D., MBA.

„Velmi si cením, čeho specialisté KCC v ústecké nemocnici Krajské zdravotní dosáhli, navíc úloha centra je s ohledem na rozsah spádové oblasti nezastupitelná. Společnost se chystá, s cílem rozšiřovat pro obyvatele Ústeckého kraje dostupnost zdravotní péče, vybudovat iktové centrum druhého stupně v mostecké nemocnici, v níž toto pracoviště dosud chybí,“ upozornil Ing. Petr Fiala, generální ředitel Krajské zdravotní, a. s.

KCC, přesněji Centrum vysoce specializované cerebrovaskulární péče Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., je jedním ze 13 center v České republice poskytujících nejvýše specializovanou péči u pacientů s cévním onemocněním mozku, a to jak v oblasti primární, tak v oblasti sekundárně preventivní. Provoz centra zajišťuje velmi dobře fungující spolupráce neurologického oddělení, radiologické kliniky, neurochirurgické kliniky, kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny, rehabilitačního oddělení a v neposlední řadě Emergency. Ústecké KCC v rámci celé České republiky patří dlouhodobě mezi tři nejvýkonnější. Zdravotnické pracoviště zajišťuje na poli cerebrovaskulární problematiky plnou škálu intervenčních i operačních postupů.

  

 Zdroj: info@kzcr.cz


29.10.2019

Oční specialisté na jubilejním Ústeckém oftalmologickém dni také vzpomínali

Již potřicáté se sešli oční specialisté na své konferenci v Ústí nad Labem. Kromě prezentace novinek v oboru se tentokrát také hodně vzpomínalo. Konferenci „XXX Ústecký oftalmologický den“ uspořádala Oční klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., v pátek 11. října 2019 v prostorách Krajského úřadu Ústeckého kraje. Tématem letošního setkání, kterého se zúčastnilo na 130 odborníků z celé České republiky, byly právě novinky v oftalmologii.

Odborným garantem konference byla přednostka oční kliniky MUDr. Ivana Liehneová, Ph.D., čestným hostem akce MUDr. Pavel Sušický, zakladatel tradice Ústeckého oftalmologického dne a primář Očního oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem v letech 1993 – 2005. Účastníky konference pozdravil i MUDr. Josef Liehne, ředitel zdravotní péče Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

„Probíhaly krajské semináře a jejich tradice by se měla zachovat, říkali jsme si s přáteli doktorkou Procházkovou, Závorkovou a dalšími. Chtěli jsme se také zviditelnit. Ústecký oftalmologický den zprvu jako menší seminář umožnil mladým lidem, aby se prezentovali, naučili mluvit, vědecky pracovat. Ústeckým dnem tak prošla řada známých osobností. Všichni oftalmologové, kteří v oboru něco znamenali, na konferenci přednášeli,“ vzpomněl ve svém úvodním slově dlouholetý primář ústeckého očního oddělení MUDr. Pavel Sušický, který se připravenou projekcí ohlédl za uplynulými ročníky konference.

„Ústecký oftalmologický den dospěl do třicátého ročníku, což je úctyhodné číslo. Zakladatelem moderní oftalmologie v Masarykově nemocnici byl primář MUDr. Hanuš Libický, který se po válce do Ústí nad Labem vrátil z Anglie, kam utekl před nacisty. Tam se jako jediný lékař z Čech v historii stal členem lékařského kolegia královské rodiny, jehož součástí jsou největší špičky anglické medicíny. V Masarykově nemocnici vybudoval moderní oddělení s rozsáhlou operativou, publikační a vědeckou činností. Na jeho práci skvěle navázali další primáři MUDr. Jan John, CSc., prof. MUDr. Pavel Rozsíval, CSc., MUDr. Pavel Sušický a současná přednostka oční kliniky MUDr. Ivana Liehneová, Ph.D.,“ uvedl k letošnímu ročníku ústecké konference  MUDr. Josef Liehne, ředitel zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Oční klinika Krajské zdravotní, a  s., patří mezi excelentní centra Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. Ročně zde lékaři odoperují bezmála 2500 pacientů. Nachází se zde i vitreoretinální centrum pro operace zadního segmentu oka v Ústeckém kraji. Pacienti s onemocněním glaukomu jsou na pracoviště odesíláni z celé České republiky. Ústecká oční klinika má statut makulárního centra, probíhá zde výuka mediků i sester, lékaři přednáší a publikují nejen v České republice, ale i v zahraničí. Klinika se specializuje na operace glaukomu (zeleného zákalu). Republikové prvenství patří ústecké klinice s unikátní operací novým typem laserového systému IRIDEX Cyclo G6, pomocí kterého jsou aplikovány kontaktní sondou přes skléru (stěnu oka) vlny infračerveného laserového světla k výběžkům řasnatého tělesa. Jako jediné pracoviště v republice provádí kanaloplastiku právě u pacientů s glaukomem.

Specialisté z oční kliniky v loňském roce jako jedni z prvních v Česku provedli výkon, při kterém byl pacientovi do oka vložen gelový implantát XEN ke snížení nitroočního tlaku při léčbě primárního glaukomu s otevřeným úhlem. Jedná se o miniaturní implantát vyrobený z gelového materiálu, který byl vyvinut s cílem zjednodušit a zrychlit filtrující operace a zároveň snížit riziko některých perioperačních a časných pooperačních komplikací.

„Jako téma odborné konference Ústecký oftalmologický den jsme letos zvolili Novinky v oftalmologii, takže jsme je mohli představit  v diagnostice i léčbě i napříč jinými obory. První pomoc v ambulanci očního lékaře, Perioperační medikace u nitroočních výkonů - současné trendy, Proč je důležité pravidelně vyšetřovat oční pozadí u diabetiků, Nový pohled na problematiku syndromu suchého oka, Novinky v konzervativní léčbě glaukomu, ale také Možnosti ovlivnění progrese myopie u dětí i Nové možnosti léčby atopické konjunktivitidy u dětí a Amoce - komplikace anti-VEGF léčby? – to jsou názvy některých z přednášek. Mezi autory příspěvků byli tradičně i specialisté z klinik fakultních nemocnic,“ přiblížila přednostka oční kliniky v ústecké Masarykově nemocnici MUDr. Ivana Liehneová, Ph.D.

„Konference je zavedená akce, kterou navštěvuje  odborná veřejnost  z ústeckého regionu a přilehlých krajů, přijíždějí i kolegové z Prahy. Při letošním jubilejním třicátém ročníku nás jejich trvající zájem obzvláště potěšil,“ dodala.

Fotografie z akce naleznete na http://www.kzcr.eu/      

Zdroj: info@kzcr.eu

 


25.10.2019

Primář ústeckého infekčního oddělení MUDr. Pavel Dlouhý získal Cenu hejtmana Ústeckého kraje za rok 2018

Primář Infekčního oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., a vedoucí centra AIDS MUDr. Pavel Dlouhý získal Cenu hejtmana Ústeckého kraje za rok 2018 ve zdravotní a sociální oblasti. Prestižní ocenění primář převzal z rukou hejtmana Oldřicha Bubeníčka v úterý 22. října v reprezentativních prostorách vily Diplomat patřící Konzervatoři Teplice, příspěvkové organizaci Ústeckého kraje.

„Všechna dnešní ocenění jsou opravdu zasloužená, vybrali jsme ty nejlepší z nejlepších. Jsem rád, že udělování Ceny hejtmana se stalo v Ústeckém kraji hezkou tradicí, a věřím, že v kraji bude stále dost pracovitých, úspěšných lidí, ze kterých se bude vybírat pro ocenění v dalších letech,“ řekl v úvodu slavnostního večera hejtman Bubeníček.

„Práce pana primáře MUDr. Pavla Dlouhého si velmi vážím a k získání ceny mu blahopřeji. Chtěl bych panu primáři MUDr. Pavlu Dlouhému zároveň poděkovat za péči a úsilí, s nimiž odvádí svou práci. Jsem rád, že je dalším z řady lékařů Krajské zdravotní oceněných v minulých letech Cenou hejtmana Ústeckého kraje. Tu v minulých ročnících obdržel nejprve přednosta Neurochirurgické kliniky Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem prof. MUDr. Martin Sameš, CSc., podruhé cenu obdržel přednosta Kliniky urologie a robotické chirurgie Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem MUDr. Jan. Schraml, Ph.D., stejně jako MUDr. Jana Bednářová, primářka Emergency Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem a MUDr. Karel Sláma, dlouholetý primář oddělení ORL a chirurgie hlavy a krku ústecké nemocnice,“ připomněl předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s., Ing. Jiří Novák, kterého v Teplicích zastoupil místopředseda představenstva Mgr. Radek Scherfer.

„Velmi mě těší, že zaměstnanci společnosti Krajská zdravotní často získávají ocenění za mimořádné zásluhy pro Ústecký kraj. Panu primáři Dlouhému gratuluji a jsem přesvědčen, že určitě nebude posledním laureátem Ceny hejtmana z řad zdravotníků společnosti, která je lídrem mezi poskytovateli zdravotní péče v Ústeckém kraji,“ připojil se Ing. Petr Fiala, generální ředitel Krajské zdravotní, a. s.

Slavnostního večera se zúčastnil i MUDr. Josef Liehne, ředitel zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.: „Já musím spolu s gratulací panu primáři Dlouhému poděkovat za to, jakých výsledků jeho oddělení, které je jediné a jedinečné v  Ústeckém kraji, a které vede již bez mála 20 let, dosahuje. I přes velkou personální krizi zvládá se svým kolektivem pečovat o tisíce nemocných z celého kraje. Oceňuji, jak se mu podařilo zvládnout vážnou epidemii žloutenky v roce 2017 a kromě těchto svých povinností vede úspěšně antibiotickou komisi nemocnice a denně konzultuje nasazení antibiotik u desítek pacientů naší nemocnice. Primář Dlouhý je uznávanou a respektovanou osobností a i pro naši nemocnici je velkou ctí jeho ocenění Cenou hejtmana Ústeckého kraje.“

„Považuji cenu za poděkování celému stočlennému kolektivu ústecké Infekce – pracovití, vzdělaní a obětaví zdravotníci jsou při léčbě nemocných i ochraně obyvatel Ústeckého kraje před nebezpečnými infekcemi nejdůležitější,“ uvedl k ocenění MUDr. Pavel Dlouhý.

Primář Infekčního oddělení ústecké Masarykovy nemocnice je i vedoucím AIDS centra. V posledních letech se zajímá o problematiku HIV a léčbu chronické hepatitidy B a C, byl hlavním řešitelem mnoha klinických studií a autorem několika kapitol v knize Lékařské repetitorium. Přednáší v rámci postgraduálního vzdělávání lékařů a sester, pro odborné společnosti i veřejnost. Byl opakovaně členem komise pro mikrobiologii, imunologii a přenosné nemoci Interní grantové agentury Ministerstva zdravotnictví České republiky.

Cena hejtmana vyznamenává vynikající občanské zásluhy o rozvoj kraje, hrdinské a jiné výjimečné činy. Uděluje se v pěti kategoriích. Laureáti obdrželi od Ústeckého kraje také odměnu ve výši 50 000 Kč.

 

MUDr. Pavel Dlouhý

je absolventem Fakulty všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze. Na Infekčním oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem pracuje od roku 1985. Řadu let vedl jednotku intenzivní péče a od roku 1989 má jako lékař AIDS centra na starosti HIV pozitivní pacienty v Ústeckém a Libereckém kraji. Jako vedoucí antibiotického střediska poskytuje konzultace k antibiotické léčbě lékařům všech nemocnic Ústeckého kraje.

Od 1. 10. 2000 zastává funkci primáře Infekčního oddělení Masarykovy nemocnice. Pod jeho vedením proběhla v letech 2006 - 2007 komplexní rekonstrukce infekčního pavilonu, vzniklo tak moderní pracoviště s jednotkou intenzivní péče, operačním sálem, rentgenovým, ultrazvukovým a bioptickým pracovištěm. Od 1. 1. 2008 jde o jediné lůžkové infekční oddělení v Ústeckém kraji, zajišťuje péči pro 800 000 obyvatel. Pro vybrané zejména závažné infekční choroby zahrnuje spádová oblast také kraj Liberecký.

MUDr. Dlouhý se řadu let věnoval borelióze - byl autorem prvního doporučeného postupu diagnostiky a léčby této infekce a první české monografie „Lymská borelióza v praxi“. Podílel se na řadě mezinárodních klinických studií při zavádění nových antibiotik, léků na chřipku a proti virovým hepatitidám.

V roce 2017 vedl tým klinických pracovníků při zvládnutí rozsáhlé epidemie virové hepatitidy A v Ústeckém kraji, kterému se podařilo zajistit izolaci a léčbu pro více než 400 infikovaných pacientů. V roce 2018 se podílel na vypracování strategie eliminace hepatitidy C u uživatelů drog v České republice, kterou schválila Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky.

 

Foto z akce naleznete na www.kzcr.eu

 

Zdroj: info@kzcr.eu


24.10.2019

Avízo – Krajská zdravotní upozorňuje na otevírací dobu lékáren na Den vzniku samostatného československého státu

Krajská zdravotní, a. s., upozorňuje na otevírací dobu lékáren na státní svátek Den vzniku samostatného československého státu v pondělí 28. října 2019. Pohotovostní lékárenská služba ve městech působnosti zdravotnických zařízení společnosti bude zajištěna takto:

Děčín:

Lékárna Děčín – OC Pivovar, Sofijská 2/3 (telefon 412 528 091) bude otevřena pro veřejnost od 8:00 do 20:00 hodin.

Ústí nad Labem:

Lékárna Dr. Max – Kaufland, Všebořická 396 (telefon 472 717 275) bude otevřena pro veřejnost od 8:00 do 20:00 hodin.

Teplice:

Lékárna BENU – OC Galerie Teplice, Náměstí Svobody 3316 (telefon 731 638 173) bude otevřena pro veřejnost od 9:00 do 21:00 hodin.

Lékárna Dr. Max – OC Olympia Teplice, Srbická 464 (telefon 474 689 538) bude otevřena pro veřejnost od 9:00 do 21:00 hodin.

Most:

Lékárna BENU - OC Central, Radniční 3400 (telefon 731 638 040) bude otevřena pro veřejnost od 8:00 do 20:00 hodin.

Chomutov:

Nemocniční lékárna Krajské zdravotní, a. s. - Nemocnice Chomutov, o. z., Kochova 1185 (telefon 474 447 248) bude otevřena pro veřejnost od 10:00 do 20:00 hodin.

 

Zdroj: info@kzcr.eu


21.10.2019

Krajská zdravotní ocenila v přítomnosti rektora Univerzity Karlovy své pracovníky za výsledky v oblasti vědy a výzkumu za rok 2018

Krajská zdravotní, a. s. (KZ), uspořádala v úterý 15. října 2019 v konferenčních prostorách zámečku Větruše v Ústí nad Labem šestý ročník Výroční vědecké konference spojený s předáním ocenění za nejlepší výsledky v oblasti vědy a výzkumu za rok 2018 – cen Vědecké rady Krajské zdravotní, a. s., nejúspěšnějším jednotlivcům a kolektivům z řad lékařů a nelékařských zdravotnických pracovníků ze spolupracujících profesí. Záštitu nad vědeckou konferencí převzali Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje a Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s.

Výsledky soutěže o nejlepší vědecké práce v daných kategoriích slavnostně vyhlásil prof. MUDr. Martin Sameš, CSc., předseda Vědecké rady Krajské zdravotní, a. s., za účasti RSDr. Stanislava Rybáka, náměstka hejtmana Ústeckého kraje, Ing. Jiřího Nováka, předsedy představenstva KZ, PhDr. Mgr. Leoše Moravce, předsedy dozorčí rady KZ, Ing. Petra Fialy, generálního ředitele KZ, MUDr. Aleše Chodackého, náměstka pro řízení zdravotní péče KZ, Ing. Leoše Nergla, kvestora Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP), doc. PhDr. Zdeňka Havla, CSc., děkana Fakulty zdravotnických studií UJEP a dalších hostů z akademické, profesní i veřejné sféry.

Vzácným hostem slavnostního večera byl rektor Univerzity Karlovy v Praze prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.

„Není časté, že by krajská zdravotnická zařízení, která jsou zřizována skoro ve většině krajů České republiky, podporovala grantové projekty. Zdravotnický výzkum se ale neodehrává jen v Praze, Brně, Hradci Králové, v Plzni či Ostravě, ale i na řadě jiných míst, protože šikovní lékaři a sestry a zdravotničtí pracovníci jsou po celé České republice,“ ocenil prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.

„Nejsem v Ústí nad Labem a na půdě Krajské zdravotní poprvé a velmi podporuji aktivity Ústeckého kraje, univerzity a Krajské zdravotní pro získávání lékařů do dalších nemocnic, nejen do ústecké. Problém nedostatku lékařů je globální. Přijel jsem, aby se některá má vyjádření nevykládala špatně: při návštěvě pana premiéra tady byla debata o založení lékařské fakulty v Ústí nad Labem. Chci říci, že spolupráce mezi Univerzitou Karlovou, jejími lékařskými fakultami a Krajskou zdravotní bude určitě nadále úspěšně probíhat. Máme mnoho studentů z různých fakult – od Plzně po Hradec Králové – kteří působí na řadě zdejších klinik. Ale stále si myslím, že fakulta je někdy velké sousto. Situaci by mohla řešit nějaká společná pracoviště, řekl bych, ostrůvky pozitivní deviace,“ vysvětlil a ujistil svou podporou rektor Univerzity Karlovy.

Pro stimulaci publikační a vědecké činnosti vyhlásila Vědecká rada Krajské zdravotní, a. s., za rok 2018 výroční ceny za nejlepší vědeckou práci lékaře (cena předsedy představenstva), cenu za nejlepší vědeckou práci lékaře do 35 let (cena generálního ředitele), cenu za nejlepší vědeckou práci nelékařských zdravotnických pracovníků (cena předsedy dozorčí rady) a cenu za nejlepší odbornou práci v oblasti ošetřovatelství (cena náměstka pro řízení zdravotní péče).

„Velmi mě těší, že mohu blahopřát za dosažené výborné výsledky na poli vědy a výzkumu nejen zkušeným specialistům, ale především mladým lékařům i zástupcům nelékařských profesí. Všichni ocenění jednoznačně přispívají ke zvýšení kreditu největšího poskytovatele zdravotní péče v Ústeckém kraji, jímž Krajská zdravotní již dvanáct let je,“ zdůraznil Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s.

K zapojování mladých lékařů do oblasti vědy a výzkumu ve zdravotnictví vedených jejich zkušenými kolegy zásadně přispívají interní granty Krajské zdravotní. Od roku 2016 jsou tak podporovány zejména projekty vědecké, výzkumné a inovační povahy prostřednictvím grantových soutěží. Vyhlášení výsledků je odměnou pro ty nejúspěšnější a motivací pro jejich kolegy. Všem oceněným gratuluji a děkuji za jejich práci,“ uvedl Ing. Petr Fiala, generální ředitel Krajské zdravotní, a. s.

Profesor Sameš zhodnotil dosavadní činnost vědecké rady a celkové výsledky jednotlivých pracovišť Krajské zdravotní, a. s., v roce 2018. Poděkoval za k dnešnímu dni v šesti kolech poskytnutou interní grantovou podporu v celkové výši 18 milionů Kč. Následovalo vlastní udílení cen Vědecké rady Krajské zdravotní, a. s. Ocenění v každé kategorii získali kromě diplomu, plakety a věcných darů i peněžitou odměnu. Mezi vítězné autory byla rozdělena, stejně jako za rok 2017, částka 280 000 Kč.

Cenu předsedy představenstva za nejlepší vědeckou práci lékaře za 1. místo převzal MUDr. Aleš Hejčl, Ph.D. z Neurochirurgické kliniky Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., 2. místo obsadil prof. MUDr. Vladimír Bobek, Ph.D., z oddělení hrudní chirurgie ústecké Masarykovy nemocnice a cena za 3. místo náležela MUDr. Jiřímu Neumannovi, primáři Neurologického oddělení  Krajské zdravotní, a. s. - Nemocnice Chomutov, o. z. Všechny oceněné práce byly dílem kolektivu autorů.

První místo a cenu generálního ředitele za nejlepší vědeckou práci lékaře do 35 let získala MUDr. Alena Sejkorová z neurochirurgické kliniky. Ze stejného pracoviště jsou i další ocenění v této kategorii. Cenu za 2. místo získal MUDr. Jan Lodin a cenu za 3. místo MUDr. Hynek Zítek.

Cenu předsedy dozorčí rady za nejlepší vědeckou práci nelékařských zdravotnických pracovníků obdržel RNDr. Ing. Petr Kelbich, Ph.D., vedoucí Biomedicínského centra Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

V soutěži o cenu náměstka pro řízení zdravotní péče za nejlepší odbornou práci v oblasti ošetřovatelství uspěla nejlépe Pavla Kubínová, DiS, na druhém místě skončily Bc. Monika Tesařová a Petra Jelínková – všechny z neurochirurgické kliniky. Oceněnou za třetí místo byla Mgr. Alena Kohlová z  kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny v ústecké Masarykově nemocnici.

Během večera, který moderoval Aleš Lehký, vystoupili šansoniérka Eliška Lüftnerová a houslový virtuóz Pavel Šporcl.

Fotografie z akce naleznete na www.kzcr.eu

Zdroj: info@kzcr.eu

 


21.10.2019

Krajská zdravotní interními granty letos podpoří deset projektů

Deset z jedenácti přihlášených projektů uspělo v grantové soutěži v rámci Interní grantové podpory vědecké, výzkumné a inovační činnosti zaměstnanců Krajské zdravotní, a. s., pro rok 2019. Soutěž vyhlásil generální ředitel společnosti po předchozím schválení představenstvem 29. 3. 2019, na podání žádosti měli zájemci rovný měsíc. Zhodnocení návrhů projektů provedla Interní grantová komise Krajské zdravotní, a. s., ve spolupráci s pracovišti odpovědnými za hodnocení formálních náležitostí projektů a ekonomické hodnocení žádostí.

„Předpokladem pro zařazení do soutěže bylo předložení maximálně dvouletého grantového projektu v souladu s pravidly Interní grantové podpory vědecké, výzkumné a inovační činnosti zaměstnanců Krajské zdravotní, a. s. Bylo možné předkládat žádosti na nové i pokračovací projekty. Financování 6. kola interní grantové soutěže je dle schváleného finančního plánu zajištěno z vlastních zdrojů společnosti. Zahájení řešení vybraných projektů bylo 22. července 2019 a ukončení projektů nejpozději do 21. července 2021. Alokace výzvy byla tři miliony Kč, maximální výše rozpočtu jednoho projektu 500 000 Kč včetně DPH. V dalším období bude možné předkládat i žádosti na pokračovací projekty,“ vysvětlil generální ředitel Krajské zdravotní, a. s., Ing. Petr Fiala.

Souhrnný rozpočet projektů doporučených komisí k podpoře představuje 2 978 142 Kč. Jeden projekt navrhla komise nepodpořit k financování z důvodu nesplnění požadavků na výzkum.

Vědecko-výzkumné práce doporučené k podpoře jsou zaměřeny na vybraná badatelsky a společensky závažná témata z neurochirurgie, neurologie, ORL a chirurgie hlavy a krku, úrazové chirurgie, dětského lékařství, neonatologie, lékařské genetiky, infekčního lékařství, ošetřovatelství a dalších oborů.

Stěžejní aktivity se týkají mimo jiné výzkumu efektu chirurgické terapie syndromu spánkové apnoe u pacientů léčených neinvazivní ventilací, nefarmakologického tlumení bolesti při odběru krve ze žíly u předškolních a školních dětí v ambulantní praxi, identifikace faktorů ovlivňujících klinický výsledek u pacientů s akutní ischemickou cévní mozkovou příhodou léčených mechanickou trombektomií, využití cíleného sekvenování nové generace u pacientů s mentální retardací a vrozenými vývojovými vadami, nové metody laboratorní diagnostiky lymeské borreliózy, objektivní kinetické a 3D kinematické analýzy změn pohybových vzorců chůze po spondylochirurgických výkonech – II. část, cirkulujících endometriálních buněk v diagnostice a léčbě hrudní endometriózy, endoskopické laváže intraventrikulárního krvácení novorozenců, auxetického humerálního hřebu, experimentálního modelu studia zánětlivých změn u intrakraniálních aneuryzmat.

Předsedou pětičlenné grantové komise je prof. MUDr. Martin Sameš, CSc., který je zároveň předsedou Vědecké rady KZ a přednostou Neurochirurgické kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. Dalšími členy grantové komise jsou doc. PhDr. Zdeněk Havel, CSc. (externí člen), RNDr. Karel Hrach, Ph.D. (externí člen), MUDr. Josef Liehne a Ing. Martin Zeman. „Celkově grantová komise konstatuje vysokou úroveň výstupů dokončených projektů. Potvrdilo se, že původně nastavená roční lhůta v 1. kole nebyla pro řešení projektů přiměřená, což se projevilo udělovanými výjimkami pro dodatečné dodání publikačních výstupů. Od 2. kola byla doba řešení projektů prodloužena na dva roky. Dokončené projekty přinesly nejenom hodnotné vědecko-výzkumné výstupy, ale byly okamžitým přínosem i pro medicínskou praxi Krajské zdravotní a vytvořily předpoklady pro partnerskou spolupráci s renomovanými pracovišti a vědci a pro řešení dalších projektů financovaných z vnějších zdrojů. Řada projektů je zároveň součástí doktorandské přípravy lékařů Krajské zdravotní nebo přípravou pro jejich habilitační řízení,“ uvedl profesor Sameš.


Interní grantová podpora

Účelem interní grantové podpory Krajské zdravotní, a. s., zavedené v roce 2016, je stimulace vědeckých, výzkumných a inovačních aktivit zaměstnanců Krajské zdravotní, a. s. Podporovány jsou zejména projekty vědecké, výzkumné a inovační povahy prostřednictvím grantových soutěží.

 

Zdroj: info@kzcr.cz


Krajská zdravotní, a.s. - Organizační oddělení – Středisko komunikace

Základní informace:
Organizační oddělení zajišťuje služby pěti nemocnicím Krajské zdravotní, a.s. Pod toto oddělení spadá Středisko komunikace, které obstarává distribuci denního monitoringu tisku, zpracovávání tiskových zpráv a avíz konaných akcí pro média, spolupracuje se sdělovacími prostředky včetně zajištění spolupráce s natáčením odborných pořadů z oblasti zdravotnictví, pořádá tiskové konference a odborné semináře, organizuje PR aktivity v oblasti propagace Krajské zdravotní, a.s., vydává odborný časopis Infolisty určený pro laickou a odbornou veřejnost. 

Kde nás najdete:

Krajská zdravotní, a.s. - Organizační oddělení, Středisko komunikace, budova ředitelství R, 6. podlaží
Sociální péče 3316/12A, 400 11 Ústí nad Labem

Vedoucí oddělení:
Ing. Eva Urbanová
+420 477 114 145
eva.urbanova@kzcr.eu

Vedoucí Střediska komunikace, tiskový mluvčí:
Mgr. Ivo Chrástecký
+420 477 114 147
ivo.chrastecky@kzcr.eu

Referent Střediska komunikace:

Ing. Zuzana Babická
+420 477 114 104
zuzana.babicka@kzcr.eu

Referent Střediska komunikace:

Petr Sochůrek
+420 477 114 107
petr.sochurek@kzcr.eu

Redakce Infolistů:
Redaktor
Martin Klimeš
+420 477 114 101

martin.klimes@kzcr.eu